SIKKERHET RUNDT BILEN

Betongvarer setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt bil/pumpe og dens arbeidsområde.

Kunden er ansvarlig for:

  • Sørg for sikker adkomst til levering sted. Dette innebærer nødvendige høyder og bredder, samt tilstrekkelig bæreevne på bruer og vei.
  • Grunnforholdene må være stabile. Dersom oppstillingsplassen er nær en byggegrop må denne sikres mot en mulig utglidning.
  • Dersom betongbil eller pumpe må stå i trafikkerte områder må nødvendig tillatelser for dette innhentes.
  • Det må sikres mot at kjøretøyene ikke kommer i nærheten/berøring med strømførende ledninger. For betongbil med  pumpe gjelder spesielle regler for sikkerhetsavstand til høyspentledninger.
  • Sikre arbeidsbetingelser på byggeplassen slik at skader på menneske og utstyr unngås.
  • Påse at betongarbeidene utføres etter gjeldene lover og regler.
  • Bruk relevant verneutstyr.

Dersom tvil om noen av disse punktene, ta kontakt med din betongfabrikk for nærmere dialog/informasjon.